KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB

Abecední seznam poskytovatelů sociálních služeb na okrese Benešov

V rámci plánování a rozvoje sociálních služeb okresu Benešov, jsme aktualizovali Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro rok 2016.

Vyberte si město

Benešov Vlašim Votice

AKTIVITY NEJEN PRO SENIORY Z. S.

Cílem spolku je poskytování služeb seniorům ve smyslu jejich aktivního života. Tyto služby mají zahrnovat nabídku volnočasových aktivit, možnost setkávání s vrstevníky a společné realizace jejich zájmů. Nabídka by měla zahrnovat též výlety, které by senioři samostatně neabsolvovali kvůli omezení mobility nebo nedostatku prostředků. Integrace seniorů do společnosti v rámci mezigeneračních volnočasových aktivit je dalším záměrem organizace.

CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB, MAGDALÉNA, O.P.S. BENEŠOV

Posláním obecně prospěšné společnosti Magdaléna je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů. V lokalitě Benešov provozujeme 3 odborné programy: Odborné poradenství, Kontaktní centrum a Terénní práci, kterou provozujeme také ve Vlašimi a Voticích.

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY STŘED. KRAJE O.P.S.

Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat klientům takové odborné informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Dále pak centrum poskytuje osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Adresa: Vlašimská 1922, 256 01 Benešov
 • Telefon:  +420 317 723 506, +420 603 715 316
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.czpstredoceskykraj.cz

CERPOS Z. S. – DŮM NA PŮL CESTY

Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby od 18 do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro mladé lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.  

CESTA INTEGRACE, O.P.S.

Našim obecným cílem je přispívat k rozvoji nových a netradičních metod sociální práce. Prostřednictvím komunitní práce napomáháme ohroženým skupinám obyvatel k aktivní seberealizaci. Našim dalším projektem je Občanská poradna. Jedná se především o sociálně právní poradenství. Poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, která provází občany při jejich obtížích. Občanská poradna rovněž poskytuje poradenství v oblasti trestných činů a domácího násilí, na tuto poradenskou činnost má i akreditaci od Ministerstva spravedlnosti. Nabízí i možnost mimosoudního řešení sporů – tzv. mediaci.
 • Adresa: Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 312 315 284, +420 774 780 107, +420 728 677 285
 • Email: poradnabenesov@cestaintegrace.cz, info@cestaintegrace.cz
 • Web: www.cestaintegrace.cz
 • www.facebook.com/Cesta-integrace

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná sociální služba pro osoby po ukončení školní docházky od 18 do 64 let věku (v den nástupu služby nebude uživateli víc jak 64 let). Je určena pro okruh osob s vrozeným i určeným mentálním postižením v kombinaci s dalšími vadami. Služba chráněné bydlení je určena pro okruh osob, které jsou zacvičeny v samostatném vedení domácnosti s min. asistenčním dohledem. Naším cílem je zvýšit samostatnost a soběstačnost uživatelů CHB v rámci možností každého z nich: snížit závislost na personálu, posilovat zodpovědnost, posilovat a upevňovat pracovní návyky, rozvíjet a udržovat již získané dovednosti, udržování, popřípadě navázání kontaktu s rodinou, podporovat klienty v sebeobhajování a respektování práv druhých,…
  • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
  • Email: BejblovaI@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
  • Telefon: +420 317 740 104
  • Web: www.tloskov.eu
  • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov​

DENNÍ STACIONÁŘ (DS), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

DS je registrovaná sociální služba, určena lidem s mentálním postižením (střední a vyšší míra podpory) a lidem s autismem ve věku od 3 do 64 let věku, žijících mimo zařízení v souladu s plněním povinné školní docházky. Cílem služby je podpořit možnosti a rozvoj uživatele v oblasti sociálních kompetencí a osobní nezávislosti s ohledem na jeho specifické potřeby a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj. Zachovat a rozvíjet samostatnost (využití alternativních technik, nácvik praktických dovedností pro snižování závislosti, využívání dalších zdrojů souvisejících služeb). Současně podporovat rodinu poskytováním informací z oblasti služeb, nabízet jim výměnu zkušeností.  
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Email: DuskovaM@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Web: www.tloskov.eu
 •            www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov​
 

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY (DIAKONIE STŘED)

Dům pro matky, otce a rodiny s dětmi: Azylový dům pro matky, otce a rodiny s dětmi zajišťuje pomoc v nepříznivé životní situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Zrnko: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťují ambulantní a terénní formou pomoc rodinám v jejich přirozeném prostředí. Činnost služby je zaměřena na pomoc při řešení dlouhodobé krizové sociální situace rodiny, která ohrožuje vývoj dítěte, na prevenci sociálního vyloučení rodiny.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná služba pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami, vybranými typy demencí a autismem, zejména se střední a vyšší mírou podpory ve věku 16 – 64 let (žadatel musí mít ukončenou základní školní docházku). Cílem služby je podpořit začlenění klientů v nepříznivé sociální situaci a předejít jejich vyloučení ze společnosti (návaznost na zdroje služeb v obcích, hledání zaměstnání mimo areál poskytovatele, podpora vztahů klienta s vlastní rodinou a blízkými osobami)… Zvýšení kompetentnosti klientů, jejich samostatnosti a nezávislosti (nácvik praktických dovedností, rozšiřování možností a příležitostí, respekt a podpora k výběru vlastního způsobu života v běžných podmínkách,…).  
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Telefon: +420 317 740 145, +420 317 740 147
 • Email: SmolkovaJ@tloskov.cz, Kohoutkovaj@tloskov.cz
 • Web: www.tloskov.eu
 •            www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov​

DOMOV PRO SENIORY PYŠELY

Posláním  našeho domova je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří. Zajišťujeme seniorům v nepříznivé životní situaci kvalitní sociální služby podporující jejich samostatnost a umožňující prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Směrujeme  k naplňování osobních cílů klientů (snaha o zlepšení nepříznivé sociální situace, lepší komunikace s přirozeným společenským prostředím,  ochrana práv   a oprávněných zájmů klienta a  dále pomoc při zvládání některých situací  v důsledku nepříznivého zdravotního stavu našich klientů). Poskytovaná péče spočívá  v zajištění ubytování, stravování,   sociální  a ošetřovatelské péči včetně rehabilitace, různé aktivizační  a zájmové  činnosti. Naše principy: dodržování práv a respektování volby klientů, zachování lidské důstojnosti, profesionalita, odbornost, týmová práce a ochrana soukromí.  
 • Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 251 67 Pyšely
 • Telefon: +420 323 647 232, +420 323647303, +420 603 275 808
 • Email: ddpysely@systemix.cz,socialnipracovnice@systemix.cz
 • Web: www.domovproseniorypysely.cz
 • www.facebook.com/domovproseniorypysely

DOMOV SENIORŮ A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VOJKOV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Posláním Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Vojkov je poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům a zajišťovat jim podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si uživatelé zachovali v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. Služby Domova respektují individuální charakter a svobodnou volbu každého uživatele, podporují sociální začleňování a ochraňují lidi před sociálním vyloučením.
 • Adresa: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
 • Telefon: +420 317 835 186
 • Email: info@dd-vojkov.cz
 • Web: www.dd-vojkov.cz
 • facebook skupina Dobrovolníci – Domov seniorů Vojkov

DOMOV SENIORŮ BENEŠOV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Posláním Domova seniorů Benešov je umožnit lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, prožívat spokojený a klidný život s podporou soběstačnosti. Služba je poskytována celoročně. Cílem služby je zajistit podmínky k naplňování individuálních potřeb klientů, zajistit podporu a pomoc klientům v zachování soběstačnosti a zajistit bezpečné a zároveň otevřené prostředí pro klienty.
 • Adresa: Villaniho 2130, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 728 388 (Jaroslav Duras, řed. – linka 55)
 • Email: info@dd-benesov.cz
 • Web: www.dsbenesov.estranky.cz
 • www.facebook.com/Domov-seniorů-Benešov
 

DOMOV SENIORŮ JANKOV,POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Základním posláním Domova seniorů Jankov je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, umožnit jim prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Domov poskytuje služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci, jsou závislí na pomoci jiné osoby, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, ale mohou zůstat součástí místního společenství. Od 1. 1. 2016 se kapacita domova pro seniory snižuje na 23 lůžek.
 • Adresa: Školní 161, 257 03 Jankov
 • Telefon: +420 317 833 390
 • Email: info@ddjankov.cz
 • Web: www.ddjankov.cz

DOMOV VE VLAŠIMI, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Posláním Domova ve Vlašimi je zajistit důstojný život seniorů se sníženou soběstačností v podmínkách co nejvíce se blížícím běžnému způsobu života vrstevníků. Cílovou skupinou jsou osoby starší 60-ti let se sníženou soběstačností, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Adresa: Blanická 1089, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 731 440 306 (Bc. Luděk Matoušek),
 •                  +420 737 215 636 (Bc. Petra Kadlečková)
 • Email: reditel@dd-vlasim.cz, petra.kadleckova@dd-vlasim.cz
 • Web: www.dd-vlasim.cz

FARNÍ CHARITA STARÝ KNÍN

Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem. Poskytujeme především terénní domácí zdravotních a sociální služby. Smyslem naší činnosti je pomáhat starým a nemocným lidem, povzbuzovat je v jejich obtížích, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu. Chceme podpořit mnohdy nelehkou péči rodin o ně, chceme jim pomoci, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pečovatelskou službu, odlehčovací službu a osobní asistenci poskytujeme např. na Voticku a Neveklovsku.
 • Adresa: Pražská 745, 259 01 Votice
 • Telefon: +420 737 071 699 (Přemysl Petrák)
 • Email: votice@socialnipece.cz
 • Web: www.socialnipece.cz
 • www.facebook.com/CharitaStaryKnin

FARNÍ CHARITA VLAŠIM

Farní charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v regionu. V domácnostech klientů poskytuje Osobní asistenci, Pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále provozuje Občanskou poradnu, která se zaměřuje na dluhové poradenství, ale její součástí je i psychologická poradna. Myslí na lidi, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci a potřebují pomoc. Pro ně zřídila místo vzájemné materiální pomoci „Charitní obchůdek“. Spolupracujeme se sociálním odborem města Vlašim. Další terénní službou je Domácí zdravotní péče. Ta svou ošetřovatelskou formu od roku 2015 rozšířila o paliativní péči.  Její snahou je dopomoc osobám setrvat do posledních chvil s rodinou ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje ve Vlašimi a okolí a v Benešově a okolí. Dále organizujeme vzdělávací a humanitární akce. Půjčujeme rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky.
 • Adresa: Lidická 1715, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 736 472 795(DZP), 739 580 363(terén), 733 676 737(poradna)
 • Email: info@charitavlasim.cz
 • Web: www.vlasim.charita.cz
 •          www.facebook.com/charitavlasim

HEWER, Z. S. – SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Smyslem osobní asistence jsou služby, které seniorům, zdravotně, tělesně či mentálně znevýhodněným spoluobčanům bez rozdílu věku umožňují zůstávat i přes mnohá omezení co nejdéle ve svém domácím prostředí. Služby osobní asistence poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků, s minimálním střídáním asistentů u jednoho klienta. Pomůžeme Vám s péčí o sebe, s osobní hygienou a koupáním, s vařením a podáním jídla, s péčí o domácnost a nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku i s dalšími úkony běžného života a navíc s Vámi osobní asistent posedí a popovídá si, kdykoliv si budete přát. Služba napomáhá udržení přirozených sociálních vazeb s rodinou i okolím. Terénní služba osobní asistence je poskytována v místech pobytu klientů v rámci celého Středočeského kraje.

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. ICSS Odlochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Praha. Poskytujeme 2 pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněné bydlení (CHB ve třech obcích – Odlochovice, Ratměřice, Roudný. Pobytové sociální služby jsou poskytovány lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem poskytování sociálních služeb je prostřednictvím osobní podpory rozvíjet osobní i sociální kompetence uživatelů sociálních služeb, posilovat jejich vlastní rozhodování a umožnit jim žít důstojný a plnohodnotný život. Sociální služby poskytujeme celkem 125 obyvatelům v DOZP a 29 obyvatelům v CHB.
 • Adresa: Odlochovice 1, 257 03 Jankov
 • Telefon: +420 317 833 201, +420 317 833 286
 • Email: petranova@ror.cz
 • Web: www.ror.cz
 • www.facebook.com/Integrované-centrum-sociálních-služeb-Odlochovice

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA

Mateřské centrum Hvězdička je otevřeno 5 dní v týdnu v budově Piaristické koleje, Masarykovo náměstí 1 v Benešově. Týdně se v centru vystřídají desítky dětí, které zde nacházejí zábavu, získávají nové zkušenosti, zvykají si na kolektiv svých vrstevníků. Velmi dobré vztahy má Hvězdička s Dětským domovem Racek. Hvězdička je přístupna všem dětem, včetně zdravotně handicapovaných dětí, které mají v centru vždy dveře otevřené. Nepravidelně mateřské centrum organizuje dětská představení, zábavná odpoledne a víkendové pobyty. Pořádá besedy, workshopy a další vzdělávací a socializační aktivity především pro rodiče. Od roku 2013 je MC Hvězdička držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a vykonává služby v oblasti sanace rodiny.
 • Adresa: Tělocvična: Malé nám. 1783, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 731 197 930 (Blanka Škorpová),
 •                  +420 739 636 981 (Martina Götzová)
 • Email: hvezdicka@hvezdicka.info
 • Web: www.hvezdicka.info
 •            www.facebook.com/Mateřské centrum Hvězdička

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM BENEŠOV

Posláním služby je poskytovat komplexní, dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí, zvýšit kvalitu jejich života a usilovat o integraci zpět do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. Služba je určena mužům a ženám starším 18 ti let. Poskytovatelem je Pečovatelská služba okresu Benešov.
 • Adresa: Táborská 900, Benešov 256 01
 • Telefon: +420 734 150 303
 • Email: dennicentrum@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ MEZIČAS, MAGDALÉNA, O.P.S.

Podporujeme zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí, chceme předcházet jejich rizikovému chování a minimalizovat jeho dopady. Proto jim nabízíme prostor, kde mohou najít nejen náplň pro svůj volný čas, ale také pomoc a radu. NZDM je určeno dětem a mládeži ve věku 9 – 26 let a nabízí služby v oblasti poradenství, pomoc při řešení krizových situací, doprovod do různých institucí, doučování, výchovně-vzdělávací aktivity, přednášky na aktuální témata, volnočasové aktivity. Principem našich služeb je nízkoprahovost, anonymita, bezplatnost, dobrovolnost, kontinuita, návaznost. Dále nabízíme službu odborného poradenství, která je určena dětem, dospívajícím a jejich rodinám z řad klientů, ale také jednotlivcům i rodinám z řad široké veřejnosti. Zájemci se na nás mohou obracet v různých životních situacích (např. při potížích v rodinné komunikaci, problémech výchovných a prospěchových, při nedorozuměních ve vztazích, či při rozhodování v různých oblastech života).

NOCLEHÁRNA BENEŠOV

Noclehárna Benešov nabízí pomoc osobám bez přístřeší, které mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Určena mužům i ženám starším 18 ti let, především z Benešova a Vlašimi. Poskytovatelem je Pečovatelská služba BN. Provoz v zimním období je od 1. 12. do 31.3. Kapacita 14 lůžek, provozní doba denně od 19.00 do 7.00 hod. Uživatele přijímáme od 19.00 do 21.00 hod.
 • Adresa: Táborská 900, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 608 735 866
 • Email: kralickova@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz

NZDM SIBIŘ (YMCA PRAHA)

NZDM Sibiř je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které provozuje organizace YMCA Praha. Klub je pro uživatele otevřen od úterý do čtvrtka v čase      13 -18 hod. Poskytuje sociální, volnočasové a aktivizační služby dětem a mládeži ve věku 6 -18 let ohroženým sociálním vyloučením či společensky nežádoucími jevy. Klub nabízí volný vstup těm, kteří nemají, kde trávit volný čas, potřebují poradit  se školou, vztahy či brigádou nebo si chtějí s někým jen popovídat.
 • Adresa: Husova 383, 259 01 Votice
 • Telefon: +420 775 564 350 (Bc. Jana Bloudková)
 • Email: sibir@praha.ymca.cz
 • Web: www.sibir.ymca.cz 
 • www.facebook.com/Klub Sibiř Ymca

OBČANSKÁ PORADNA ČÁSLAV, KONTAKTNÍ MÍSTO BENEŠOV

Občanská  poradna poskytuje potřebné informace, které pomohou při řešení složité životní situace, posiluje ve znalosti práv a povinností. Je členem Asociace občanských poraden. Na kontaktní místo se můžete obrátit osobně, telefonicky, písemně nebo mailem. Doporučujeme se předem objednat.

OBČANSKÁ PORADNA DIAKONIE STŘED – pracoviště Votice

SLUŽBA JE BEZPLATNÁ, NESTRANNÁ, NEZÁVISLÁ A DISKRÉTNÍ.
Na poradnu se můžete obrátit osobně, telefonicky, písemně nebo elektronicky (e-mailem). Doporučuje se předem objednat (v otevírací době kontaktního místa).  Poslední klient se přijímá 30 minut před koncem otevírací doby. Předpokládaná doba konzultace je 30 minut, ve výjimečných případech 45 minut. Klient může službu kdykoliv ukončit, aniž by mu bylo v budoucnu znemožněno ji znovu využít.

INFORMACE POSKYTUJÍ V TĚCHTO OBLASTECH: sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo životního prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, právní systém EU, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí 08:00 – 16:00

KONTAKTY:

 • telefon: 734 516 733 – tel. konzultace a objednání do poradny ve Voticích pouze v pondělí v otevírací době

 • email: poradnavotice.stred@diakonie.cz

 • web: www.obeccervenyujezd.cz/obcanska-poradna-ve-voticich/d-2393

Občanská poradna Diakonie Střed – pracoviště v Benešově

Posláním občanské poradny je asistovat všem klientům při řešení jejich tíživých životních situací, poskytovat jim věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště a být jim průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Poradna pomáhá občanům v širokém spektru oblastí – od finanční problematiky, pracovněprávních vztahů, ochrany spotřebitele, po bydlení či majetkoprávní vztahy (a mnohé další). Poradna poskytuje bezplatnou pomoc i osobám, které chtějí požádat o tzv. osobní bankrot (oddlužení soudní cestou) a doprovází je celým procesem oddlužení.

Občanská poradna Diakonie Střed je členem Asociace občanských poraden, která je garantem kvality občanského poradenství. Občanská poradna je zázemím, které je nablízku jako instituce bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 12:00 (pouze objednaní klienti)

KONTAKTY:

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná sociální služba pro širokou cílovou skupinu mentálně postižených (i imobilních) osob od 1 roku do 64 let s různými typy poškození, žijící trvale mimo ústavní zařízení. Cílem poskytování sociální služby, je umožnit trvale pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti. aj.). Současně zajistit osobě s mentálním postižením — pobyt, stravu a podporu v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy. Služba posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Email: KrejciL@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Web: www.tloskov.eu
 • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov

OTEVŘENÝ DIALOG, PSYCHOTERAPEUTICKÉ A MEDIAČNÍ CENTRUM

Poradna za volitelné finanční příspěvky na poskytované služby nabízí pomoc v těchto oblastech: rodinné vztahy (vztahy mezi partnery a mezi rodiči a dětmi), duševní nemoci (krátkodobé i dlouhodobé nemoci, psychózy), problémy s násilím (poradenství obětem a pachatelům násilí), životní krize a otázky smyslu života, konflikty se zákonem. Nabízíme jednotlivcům, partnerským párům a rodinám pomoc při řešení krizí a obtížných životních situací formou psychologického poradenství, psychoterapie a mediace. Zaměřujeme se na řešení problémů ve vztazích, na problémy s výchovou dětí, na pomoc při překonávání duševních a psychosomatických onemocnění. Speciální přístup a pomoc nabízíme obětem násilí a pachatelům násilí, případně dalších trestných činů. Při práci respektujeme vaše přání a doprovázíme vás ke svobodným rozhodnutím.
 • Adresa: Žižkova 532, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 728 944 060 (Mgr. Jiří Chvála)
 • Email: info@otevrenydialog.cz
 • Web: www.otevrenydialog.cz

Poradna pro oběti LOKALITA

Poradenské hodiny bez objednání:

pondělí: 13:00-16:00 hod

  středa:   8:00-11:00 hod

(poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny)

Poskytujeme:

  • podporu a pomoc všem obětem trestných činů
  • poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
  • poradenství v rámci orientace v trestním řízení
  • základní právní informace
  • zprostředkování dalších služeb (psychoterapie)
 • doprovázení

 

Poradce pro oběti: 

Martina Gabrielová

Tel: 727 873 138

Email: gabrielova@pms.gmail.com

Adresa: Poštovní 2079, 25601 Benešov

 

SLUŽBY PORADNY JSOU

ANONYMNÍ A BEZPLATNÉ!


Poradna pro oběti trestné činnosti funguje v pondělí odpoledne a ve středu dopoledne v budově vedle benešovské České pošty.
Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů


Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu poradna pro oběti Probační a mediační služby v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti. „Poradny, které budou nabízet pomoc v 55 městech po celé ČR, jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Pomoc se zaměřuje zejména na poskytování právních informací a psychosociální podporu. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto anonymně, bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje činnost poraden Tomáš Kellner, regionální koordinátor.

 Poradna funguje také v Benešově, konkrétně v ulici Poštovní, v prvním patře budovy č. p. 2079. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí od 13 do 16 hodin a ve středu od 8 do 11 hodin. Poradkyni lze zkontaktovat také telefonicky na telefonu 727 873 138 či přes mail gabrielova.pms@gmail.com. „Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, a tak jsou naše možnosti pomoci poměrně široké“, uzavírá Martina Gabrielová, jedna z poradkyň pro oběti.


PRAMEN O. S.

Občanské sdružení Pramen se snaží řešit otázku naplnění volného času handicapovaných dětí se speciálními potřebami a organizuje pro ně a jejich rodiny odpolední zájmové kroužky – výtvarný a hudební, cvičení, víkendová setkání, hippoterapii, pobyty na horách i letní prázdninové pobyty, pro rodiče odborné semináře apod. Členy OS Pramen jsou celé rodiny. V rámci našich akcí se setkávají rodiče a sourozenci dětí se speciálními potřebami, kteří řeší podobné těžkosti, mohou si předávat informace a zkušenosti. Důležité je pro všechny i vědomí, že s podobným problémem nežijí sami. Všechny aktivity jsou otevřeny pro širokou veřejnost, zapojují se do nich i děti bez handicapů. Hippoterapie  představuje pro děti se speciálními potřebami jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních vedená adekvátně k formě postižení a věku dětí výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete, tělesné teplo a začátky péče o koňského kamaráda působí na děti blahodárným a uklidňujícím způsobem.
 • Adresa: Tyršova 194, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 737 562 119 (Eva Moudrá),
 •                  +420 604 240 095 (Andrea Jedličková)
 • Email: pramen@tiscali.cz
 • Web: www.pramenbenesov.cz
 

PRAMEN O. S.

Občanské sdružení Pramen se snaží řešit otázku naplnění volného času handicapovaných dětí se speciálními potřebami a organizuje pro ně a jejich rodiny odpolední zájmové kroužky – výtvarný a hudební, cvičení, víkendová setkání, hippoterapii, pobyty na horách i letní prázdninové pobyty, pro rodiče odborné semináře apod. Členy OS Pramen jsou celé rodiny. V rámci našich akcí se setkávají rodiče a sourozenci dětí se speciálními potřebami, kteří řeší podobné těžkosti, mohou si předávat informace a zkušenosti. Důležité je pro všechny i vědomí, že s podobným problémem nežijí sami. Všechny aktivity jsou otevřeny pro širokou veřejnost, zapojují se do nich i děti bez handicapů. Hippoterapie  představuje pro děti se speciálními potřebami jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních vedená adekvátně k formě postižení a věku dětí výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete, tělesné teplo a začátky péče o koňského kamaráda působí na děti blahodárným a uklidňujícím způsobem.  
 • Adresa: Tyršova 194, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 737 562 119 (Eva Moudrá),
 •                  +420 604 240 095 (Andrea Jedličková)
 • Email: pramen@tiscali.cz
 • Web: www.pramenbenesov.cz

proFEM O.P.S.

Intervenční centrum organizace proFem o.p.s. nabízí sociální a právní poradenství, v rámci kterých poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím a nebezpečným pronásledováním. Důležitou součástí našich služeb je nezbytná psychická a terapeutická podpora našich klientek/klientů. V případě potřeby provázíme klientku/-a v rámci návazných služeb. Naše služby jsou určeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které se snaží pomoci ohrožené osobě a podpořit jí svou situaci řešit. V rámci pomoci obětem trestných činů poskytujeme také právní informace, díky kterým mohou klientky lépe uplatňovat svá práva v trestním řízení a při náhradě škody. Veškeré naše služby jsou bezplatné a komplexní, klientky u nás mohou vystupovat anonymně. Provozní doba: Středa, Pátek 9 – 15 hod – osobní konzultace (je potřeba se předem objednat)

RANÁ PÉČE (RP), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná služba RP je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem (opožděný vývoj), mentálním, tělesným či kombinovaným postižením prostřednictvím komplexu činností. Cílem služby je snížit negativní vliv postižení na rodinu dítě a jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj. Posílit sociální kompetence rodiny a snížit jejich závislost na sociálních systémech. Dále vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. Podpora rodičů dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný zájem o blaho dítěte.
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Email: JirouskovaR@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Web: www.tloskov.eu
 • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov​

REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH BENEŠOVSKA

Posláním naší organizace je poskytovat odborné poradenství dospělým lidem se sluchovým postižením, pomáhat při výběru vhodné kompenzační pomůcky (sluchadla, zesilovače a jiné) a při následné péči o ní. Poradenství zajišťujeme i v oblasti bezbariérového životního prostředí u jednotlivců (přestavba domů, bytů a přilehlých komunikací pro osoby těžce tělesně postižené a nevidomé i staveb občanské vybavenosti.) Tuto službu zajišťuje konzultant pro bezbariérovou výstavbu. Služba je poskytována zdarma v prostorách v ulici Vlašimská 1921, Benešov, každý týden od pondělí do středy.
 • Adresa: Vlašimská 1921, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 723 506, +420 603 715 316 (Jana Zajíčková), +420 603 715 349 (Karel Roubych)
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.rszpbenesov.wbs.cz

REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY

Posláním Rehabilitačního ústavu Kladruby, který je odborným léčebným ústavem, je poskytnout ústavní celodenní komplexní rehabilitační péči pacientům po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Poskytujeme péči, která je zajišťována prostřednictvím kvalifikovaného personálu s vysokou profesní úrovní, v příjemném prostředí s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení. Snažíme se prostřednictvím rehabilitace o zlepšení zdravotního stavu, obnovu pracovních schopností, soběstačnosti a o úspěšný návrat pacientů do jejich domácího prostředí a k jejich běžnému způsobu života.
 • Adresa: Kladruby 30, 257 62 Kladruby
 • Telefon: +420 317 881 337 (Mgr. Eva Talpová, MBA)
 • Email: eva.talpova@rehabilitace.cz
 • Web: www.rehabilitace.cz
 •          www.facebook.com/Rehabilitační-ústav-Kladruby

ROZUM A CIT, Z. S. A NADAČNÍ FOND ROZUM A CIT

Nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče. Každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Poradenské centrum: poradenství a psychologické konzultace a terapie dětí, náhradních rodičů, organizování svépomocné skupiny pro pěstouny, arteterapeutické skupiny pro děti a mladé lidi z náhradních rodin, zprostředkování kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, diagnostické rozvahy. Doprovázení pěstounských rodin: doprovázení, vzdělávání, respitní a odlehčující služba. Kromě toho mají klienti možnost využít nadstandardních služeb, jako je terapie, asistovaný kontakt dětí se členy jejich biologické rodiny, letní pobyty pro celé náhradní rodiny atd. Dále vzděláváme odb. veřejnost i pěstounské rodiny. Nadační fond Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny finančně, materiálně a pořádá akce pro celé náhradní rodiny.
 • Adresa: Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 730 157 046 Lenka Veselá, DiS., +420 323 605 782
 • Email: sluzby@rozumacit.org
 • Web: www.rozumacit.org
 •            www.facebook.com/Rozum-a-Cit

RUAH O.P.S.

Společnost RUAH o.p.s. poskytuje zdravotní a sociální služby v domácím prostředí klientů v regionu Benešovska. Hlavním cílem společnosti je zajistit každému člověku, který si přeje prožít i těžké období nemoci mezi svými blízkými doma, dostupnou odbornou zdravotní a sociální péči. Hlavními službami jsou: Domácí hospicová péče, Domácí zdravotní péče, Osobní asistence, Odlehčovací služba terénní, Odborné poradenství pro pečující. Komplexní péči poskytuje celý tým odborníků: lékař, zdravotní sestry, asistenti a sociální pracovníci, psycholog a duchovní. Vysoká odbornost, respektování individuálních potřeb každého člověka i laskavý přístup jsou samozřejmou součástí naší práce. Zdravotní péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
 • Adresa: Tyršova 2061, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 733 741 707 (sociální služba), +420 733 741 706 (zdrav. sl.)
 • Email: poradna@ruah-ops.cz
 • Web: www.ruah-ops.cz
 • www.facebook.com/domacipeceruah

Rytmus Střední ČECHY, O.P.S

Posláním organizace Rytmus Benešov, o.p.s. je podporovat lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením a lidé s duševním onemocněním. Od počátku je organizace poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace. Realizuje především podporované zaměstnávání, dále zajišťuje pracovní rehabilitaci, vzdělávací aktivity, poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním, publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním. Od roku 2014 byla působnost rozšířena do oblasti bydlení, organizace poskytuje službu Podpora samostatného bydlení.

SEN PRO SEN, S.R.O.

Naším posláním je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporování soběstačnosti uživatelů a umožnění prožití plnohodnotného života. Zajišťujeme klientům co nejlepší podmínky pro prožití důstojného stáří. Usilujeme o to, aby si klienti v domově udrželi fyzickou svěžest, ale hlavně psychickou pohodu, a to co nejdéle. Toto poslání chceme vždy plnit s láskou a péčí.
 • Adresa: Javorník 43, 257 22 Čtyřkoly
 • Telefon: +420 602 610 040
 • Email: senprosen@email.cz
 • Web: www.senprosen.cz

SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ (SRP), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná sociální služba je určena pro okruh osob ve věku od 7 do 64 let s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s dalšími vadami. Při poskytování této služby je v plném rozsahu s uživatelem vždy přítomna doprovázející osoba. Rehabilitace podporuje možnosti a rozvoj uživatele v oblasti sociálních kompetencí, osobní nezávislosti, zodpovědnosti, emocionálním a sociálním rozvoji. Cílem služby je podpora k maximální samostatnosti a minimální závislosti na druhé osobě, k využívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zkvalitnění života, posilování návyků a běžných výkonů,… Dále poskytuje návody pro naplnění volnočasových aktivit, podporuje v orientaci v novém prostředí a kontakt s novými lidmi (sociální začlenění), na podílení se svou dovedností na vytváření výrobků, získávání potřebných pracovních návyků. Další možností je nabídnout uživatelům strukturované činnosti v různých ateliérech, kde rozvojem specifických činností a dovedností je poskytován prostor pro vlastní kreativitu a tvořivost, možnost realizace vlastních nápadů a podpora fantazie při dokončování finálních produktů.
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Email: JirouskovaR@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Web: www.tloskov.eu
 • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov

SPOLURÁDI Z. S.

Posláním Spolurádi z. s. je realizovat společné aktivity pro lidi s postižením a bez postižení, především cestování bez bariér. Od roku 2011 pomáháme znevýhodněným lidem plnohodnotně si užít volný čas mezi zdravými přáteli, získat nové zkušenosti a rozvinout sociální dovednosti a samostatnost. „Normálním lidem“ na oplátku umožňujeme prožít nevšední zážitky a spatřit svět očima hendikepovaných. Tímto způsobem chceme šířit myšlenku, že není důležité být „normální“, ale hlavní je být spolu rádi. Další cílovou skupinou jsou rodiny ze sociálně vyloučeného prostředí, pro které organizujeme zábavné i poučné akce a výlety. Naším nejnovějším projektem je kulturní klub Na Svobodě (ul. Pražská 295, Benešov), který vzniká přeměnou části prostor bývalé benešovské věznice. Zde se budou v roce 2016 konat tvořivé (recyklační) dílny, výstavy, přednášky, promítání filmů a další kulturní akce. Další součástí projektu bude prodej výrobků z našich dílen, ale také z dílen dalších organizací a z rukou šikovných místních lidí.
 • Adresa: Kpt. Nálepky 1724, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 733 568 978 (Klápová)
 • Email: spoluradi@gmail.com
 • Web: www.spoluradi.org
 • www.facebook.com/Spolurádi
 • www.facebook.com/KlubNaSvobodě

STATEK VLČKOVICE, O.P.S.

Naším hlavním projektem je sociální bydlení. To je určeno osobám ze středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí prostředky nutné k pokrytí tržního nájemného či jsou na trhu s bydlením diskriminování.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Z. S., OKRESNÍ ORGANIZACE BENEŠOV

Sociálně aktivizační služba realizovaná naší organizací poskytuje služby dospělým tělesně postiženým a seniorům s cílem zvýšení jejich samostatnosti, soběstačnosti a odborných dovedností. Předchází tak jejich sociální izolaci a snaží se aktivně zapojit klienta do společnosti s cílem zkvalitnění jeho života. Služba se poskytuje především formou vzdělávacích kurzů, tréninku paměti a pozornosti, rekondičních pobytů a dalších volnočasových aktivit. Součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek pro danou skupinu.
 • Adresa: Vlašimská 1921, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 723 506, +420 603 715 316, +420 603 715 349
 • Email: stpovbenesov@seznam.cz
 • Web: www.stpbenesov.wbs.cz

TERÉNNÍ PROGRAMY BENEŠOV

Posláním služby je vyhledávat a podporovat osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně vyloučené, příp. se nacházejí v krizové životní situaci. Terénní programy působí preventivně, usnadňují klientům přístup k sociálním službám a k možnosti řešení jejich situace. Jsou určeny pro osoby starší 18ti  let a jsou poskytovány v rámci okresu (Benešov, Vlašim, Votice, Týnec n/S., dle potřeby i v dalších obcích). Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Poskytovatelem je Pečovatelská služba okr. BN.
 • Adresa: Táborská 900, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 734 150 304
 • Email: terenniprogramy@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz
   

TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOT 90, Z. Ú.

Hlavním posláním služby tísňové péče je umožnit seniorům a zdravotně postiženým lidem žít dlouho ve svých vlastních domovech. Úkony poskytované služby jsou: nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života; pravidelné obvolávání jednou týdně; možnost uložení klíčů; možnost zajištění výjezdu smluvní výjezdovou službou; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stěžejním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů a osob se zdravotním postižením a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí.  Mezi dílčí cíle pak patří: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob s postižením, zajištění maximální možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí, narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí, poskytování poradenství, odlehčovací péče,…
 • Adresa: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 – dům Portus
 • Telefon: +420 222 333 546
 • Email: zajemciosluzby@zivot90.cz
 • Web: www.tisnovapece.cz
 • www.facebook.com/Život90-os

TŘI, O.P.S., HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE

Jsme specializované zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci. Pomáháme těm, u kterých byly ostatní možnosti léčby vyčerpány, a to bez ohledu na věk, sociální status a místo bydliště nemocného. Neslibujeme vyléčení, ale možnou léčitelnost symptomů choroby.
 • Adresa: Sokolská 584, 257 22 Čerčany
 • Telefon: +420 317 777 381
 • Email: tri@hospic-cercany.cz
 • Web: www.hospic-cercany.cz
 • www.facebook.com/hospic.cercany

VILLA VALLILA, Z. Ú.

Organizace VILLA VALLILA poskytuje tyto sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací službu a sociálně terapeutickou dílnu. Služby jsou poskytovány mladým lidem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Naším posláním je umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství a za tímto účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila a sociálně terapeutickou dílnu v Červeném Újezdě u Votic. Zároveň podporovat klienty při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské.
 • Adresa: Červený Újezd u Votic 32, 257 88 Červený újezd
 • Telefon: +420 739 664 919, +420 317 802 106 (Renata Kocourková)
 • Email: villa@vallila.cz
 • Web: www.vallila.cz
 • www.facebook.com/Villa-Vallila

VLTAWIA S.R.O. – RODINNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Poradna poskytuje výchovnou, poradenskou a terapeutickou péči jedincům, partnerům, snoubencům, manželům, rodičům a dětem při řešení jejich rodinných a manželských problémů a mezilidských vztahů. Pomoc poskytujeme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytujeme nebo zprostředkováváme rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Rodičům nebo i jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí zprostředkováváme rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších věcech týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti – psychologické a sociální vedení, poradenská činnost, spolupráce s návaznými institucemi.
 • Adresa: Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 724 281, +420 317 729 559
 • Email: info@vltawia.cz
 • Web: www.vltawia.cz

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ,NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV A.S.

Cílem služby je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě poskytované sociální pomoci nemocným. Dále pak zjistit a zmírnit negativní psychosociální faktory, které se podílí na onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení. Poskytované služby: evidence a úschova cenností, jednání pro dědictví, informace k důchodům, práce s rodinnými příslušníky, zajišťování duchovní služby, spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS,…), poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním, zapůjčování kompenzačních pomůcek, pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky,…

Mapa poskytovatelů služeb