Zdravotní postižení

Zdravotní postižení může leckdy přijít jako blesk z čistého nebe. Najednou Váš blízký potřebuje, aby se o něj někdo postaral. Přináší to nelehkosti, ale láska hory přenáší, říká se… V dnešní době však nemusíte celou zodpovědnost nést sami, jsme tu, abychom Vám tyto situace pomohli řešit. Dokud to sami nezažijeme, nemůžeme situaci a závažnost změny v důsledku zrdravotního postižení v rodině posuzovat. Obrácení se na profesionály v těchto záležitostech není žádné selhání. Máte v rodinném kruhu člověka, který má postižení ať už tělesné, nebo mentální a potřebujete pomoc se staráním se o něj? Do jaké míry jste schopni se o něj postarat a kde už je lepší pomoc profesionálů?

Kde Vám nejblíže mohou pomoci?

Benešov Vlašim Votice
CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY STŘED. KRAJE O.P.S.
Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat klientům takové odborné informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Dále pak centrum poskytuje osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Adresa: Vlašimská 1922, 256 01 Benešov
 • Telefon:  +420 317 723 506, +420 603 715 316
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.czpstredoceskykraj.cz
DENNÍ STACIONÁŘ (DS), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
DS je registrovaná sociální služba, určena lidem s mentálním postižením (střední a vyšší míra podpory) a lidem s autismem ve věku od 3 do 64 let věku, žijících mimo zařízení v souladu s plněním povinné školní docházky. Cílem služby je podpořit možnosti a rozvoj uživatele v oblasti sociálních kompetencí a osobní nezávislosti s ohledem na jeho specifické potřeby a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj. Zachovat a rozvíjet samostatnost (využití alternativních technik, nácvik praktických dovedností pro snižování závislosti, využívání dalších zdrojů souvisejících služeb). Současně podporovat rodinu poskytováním informací z oblasti služeb, nabízet jim výměnu zkušeností.  
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Email: DuskovaM@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Web: www.tloskov.eu
 •            www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov​
 
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM BENEŠOV
Posláním služby je poskytovat komplexní, dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí, zvýšit kvalitu jejich života a usilovat o integraci zpět do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. Služba je určena mužům a ženám starším 18 ti let. Poskytovatelem je Pečovatelská služba okresu Benešov.
 • Adresa: Táborská 900, Benešov 256 01
 • Telefon: +420 734 150 303
 • Email: dennicentrum@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
Registrovaná sociální služba pro širokou cílovou skupinu mentálně postižených (i imobilních) osob od 1 roku do 64 let s různými typy poškození, žijící trvale mimo ústavní zařízení. Cílem poskytování sociální služby, je umožnit trvale pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti. aj.). Současně zajistit osobě s mentálním postižením — pobyt, stravu a podporu v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy. Služba posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Email: KrejciL@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Web: www.tloskov.eu
 • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov
PRAMEN O. S.
Občanské sdružení Pramen se snaží řešit otázku naplnění volného času handicapovaných dětí se speciálními potřebami a organizuje pro ně a jejich rodiny odpolední zájmové kroužky – výtvarný a hudební, cvičení, víkendová setkání, hippoterapii, pobyty na horách i letní prázdninové pobyty, pro rodiče odborné semináře apod. Členy OS Pramen jsou celé rodiny. V rámci našich akcí se setkávají rodiče a sourozenci dětí se speciálními potřebami, kteří řeší podobné těžkosti, mohou si předávat informace a zkušenosti. Důležité je pro všechny i vědomí, že s podobným problémem nežijí sami. Všechny aktivity jsou otevřeny pro širokou veřejnost, zapojují se do nich i děti bez handicapů. Hippoterapie  představuje pro děti se speciálními potřebami jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních vedená adekvátně k formě postižení a věku dětí výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete, tělesné teplo a začátky péče o koňského kamaráda působí na děti blahodárným a uklidňujícím způsobem.
 • Adresa: Tyršova 194, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 737 562 119 (Eva Moudrá),
 •                  +420 604 240 095 (Andrea Jedličková)
 • Email: pramen@tiscali.cz
 • Web: www.pramenbenesov.cz
 
RANÁ PÉČE (RP), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
Registrovaná služba RP je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem (opožděný vývoj), mentálním, tělesným či kombinovaným postižením prostřednictvím komplexu činností. Cílem služby je snížit negativní vliv postižení na rodinu dítě a jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj. Posílit sociální kompetence rodiny a snížit jejich závislost na sociálních systémech. Dále vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. Podpora rodičů dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný zájem o blaho dítěte.
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Email: JirouskovaR@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Web: www.tloskov.eu
 • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov​
REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH BENEŠOVSKA
Posláním naší organizace je poskytovat odborné poradenství dospělým lidem se sluchovým postižením, pomáhat při výběru vhodné kompenzační pomůcky (sluchadla, zesilovače a jiné) a při následné péči o ní. Poradenství zajišťujeme i v oblasti bezbariérového životního prostředí u jednotlivců (přestavba domů, bytů a přilehlých komunikací pro osoby těžce tělesně postižené a nevidomé i staveb občanské vybavenosti.) Tuto službu zajišťuje konzultant pro bezbariérovou výstavbu. Služba je poskytována zdarma v prostorách v ulici Vlašimská 1921, Benešov, každý týden od pondělí do středy.
 • Adresa: Vlašimská 1921, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 723 506, +420 603 715 316 (Jana Zajíčková), +420 603 715 349 (Karel Roubych)
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.rszpbenesov.wbs.cz
RUAH O.P.S.
Společnost RUAH o.p.s. poskytuje zdravotní a sociální služby v domácím prostředí klientů v regionu Benešovska. Hlavním cílem společnosti je zajistit každému člověku, který si přeje prožít i těžké období nemoci mezi svými blízkými doma, dostupnou odbornou zdravotní a sociální péči. Hlavními službami jsou: Domácí hospicová péče, Domácí zdravotní péče, Osobní asistence, Odlehčovací služba terénní, Odborné poradenství pro pečující. Komplexní péči poskytuje celý tým odborníků: lékař, zdravotní sestry, asistenti a sociální pracovníci, psycholog a duchovní. Vysoká odbornost, respektování individuálních potřeb každého člověka i laskavý přístup jsou samozřejmou součástí naší práce. Zdravotní péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
 • Adresa: Tyršova 2061, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 733 741 707 (sociální služba), +420 733 741 706 (zdrav. sl.)
 • Email: poradna@ruah-ops.cz
 • Web: www.ruah-ops.cz
 • www.facebook.com/domacipeceruah
Rytmus Střední ČECHY, O.P.S
Posláním organizace Rytmus Benešov, o.p.s. je podporovat lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením a lidé s duševním onemocněním. Od počátku je organizace poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace. Realizuje především podporované zaměstnávání, dále zajišťuje pracovní rehabilitaci, vzdělávací aktivity, poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním, publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním. Od roku 2014 byla působnost rozšířena do oblasti bydlení, organizace poskytuje službu Podpora samostatného bydlení.
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Z. S., OKRESNÍ ORGANIZACE BENEŠOV
Sociálně aktivizační služba realizovaná naší organizací poskytuje služby dospělým tělesně postiženým a seniorům s cílem zvýšení jejich samostatnosti, soběstačnosti a odborných dovedností. Předchází tak jejich sociální izolaci a snaží se aktivně zapojit klienta do společnosti s cílem zkvalitnění jeho života. Služba se poskytuje především formou vzdělávacích kurzů, tréninku paměti a pozornosti, rekondičních pobytů a dalších volnočasových aktivit. Součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek pro danou skupinu.
 • Adresa: Vlašimská 1921, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 723 506, +420 603 715 316, +420 603 715 349
 • Email: stpovbenesov@seznam.cz
 • Web: www.stpbenesov.wbs.cz
TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOT 90, Z. Ú.
Hlavním posláním služby tísňové péče je umožnit seniorům a zdravotně postiženým lidem žít dlouho ve svých vlastních domovech. Úkony poskytované služby jsou: nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života; pravidelné obvolávání jednou týdně; možnost uložení klíčů; možnost zajištění výjezdu smluvní výjezdovou službou; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stěžejním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů a osob se zdravotním postižením a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí.  Mezi dílčí cíle pak patří: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob s postižením, zajištění maximální možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí, narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí, poskytování poradenství, odlehčovací péče,…
 • Adresa: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 – dům Portus
 • Telefon: +420 222 333 546
 • Email: zajemciosluzby@zivot90.cz
 • Web: www.tisnovapece.cz
 • www.facebook.com/Život90-os
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ,NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV A.S.
Cílem služby je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě poskytované sociální pomoci nemocným. Dále pak zjistit a zmírnit negativní psychosociální faktory, které se podílí na onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení. Poskytované služby: evidence a úschova cenností, jednání pro dědictví, informace k důchodům, práce s rodinnými příslušníky, zajišťování duchovní služby, spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS,…), poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním, zapůjčování kompenzačních pomůcek, pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky,…
CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně.
FARNÍ CHARITA VLAŠIM
Farní charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v regionu. V domácnostech klientů poskytuje Osobní asistenci, Pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále provozuje Občanskou poradnu, která se zaměřuje na dluhové poradenství, ale její součástí je i psychologická poradna. Myslí na lidi, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci a potřebují pomoc. Pro ně zřídila místo vzájemné materiální pomoci „Charitní obchůdek“. Spolupracujeme se sociálním odborem města Vlašim. Další terénní službou je Domácí zdravotní péče. Ta svou ošetřovatelskou formu od roku 2015 rozšířila o paliativní péči.  Její snahou je dopomoc osobám setrvat do posledních chvil s rodinou ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje ve Vlašimi a okolí a v Benešově a okolí. Dále organizujeme vzdělávací a humanitární akce. Půjčujeme rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky.
 • Adresa: Lidická 1715, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 736 472 795(DZP), 739 580 363(terén), 733 676 737(poradna)
 • Email: info@charitavlasim.cz
 • Web: www.vlasim.charita.cz
 •          www.facebook.com/charitavlasim
REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY
Posláním Rehabilitačního ústavu Kladruby, který je odborným léčebným ústavem, je poskytnout ústavní celodenní komplexní rehabilitační péči pacientům po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Poskytujeme péči, která je zajišťována prostřednictvím kvalifikovaného personálu s vysokou profesní úrovní, v příjemném prostředí s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení. Snažíme se prostřednictvím rehabilitace o zlepšení zdravotního stavu, obnovu pracovních schopností, soběstačnosti a o úspěšný návrat pacientů do jejich domácího prostředí a k jejich běžnému způsobu života.
 • Adresa: Kladruby 30, 257 62 Kladruby
 • Telefon: +420 317 881 337 (Mgr. Eva Talpová, MBA)
 • Email: eva.talpova@rehabilitace.cz
 • Web: www.rehabilitace.cz
 •          www.facebook.com/Rehabilitační-ústav-Kladruby
TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOT 90, Z. Ú.
Hlavním posláním služby tísňové péče je umožnit seniorům a zdravotně postiženým lidem žít dlouho ve svých vlastních domovech. Úkony poskytované služby jsou: nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života; pravidelné obvolávání jednou týdně; možnost uložení klíčů; možnost zajištění výjezdu smluvní výjezdovou službou; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stěžejním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů a osob se zdravotním postižením a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí.  Mezi dílčí cíle pak patří: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob s postižením, zajištění maximální možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí, narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí, poskytování poradenství, odlehčovací péče,…
 • Adresa: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 – dům Portus
 • Telefon: +420 222 333 546
 • Email: zajemciosluzby@zivot90.cz
 • Web: www.tisnovapece.cz
 • www.facebook.com/Život90-os
CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně.
FARNÍ CHARITA STARÝ KNÍN
Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem. Poskytujeme především terénní domácí zdravotních a sociální služby. Smyslem naší činnosti je pomáhat starým a nemocným lidem, povzbuzovat je v jejich obtížích, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu. Chceme podpořit mnohdy nelehkou péči rodin o ně, chceme jim pomoci, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pečovatelskou službu, odlehčovací službu a osobní asistenci poskytujeme např. na Voticku a Neveklovsku.
 • Adresa: Pražská 745, 259 01 Votice
 • Telefon: +420 737 071 699 (Přemysl Petrák)
 • Email: votice@socialnipece.cz
 • Web: www.socialnipece.cz
 • www.facebook.com/CharitaStaryKnin
INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. ICSS Odlochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Praha. Poskytujeme 2 pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněné bydlení (CHB ve třech obcích – Odlochovice, Ratměřice, Roudný. Pobytové sociální služby jsou poskytovány lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem poskytování sociálních služeb je prostřednictvím osobní podpory rozvíjet osobní i sociální kompetence uživatelů sociálních služeb, posilovat jejich vlastní rozhodování a umožnit jim žít důstojný a plnohodnotný život. Sociální služby poskytujeme celkem 125 obyvatelům v DOZP a 29 obyvatelům v CHB.
 • Adresa: Odlochovice 1, 257 03 Jankov
 • Telefon: +420 317 833 201, +420 317 833 286
 • Email: petranova@ror.cz
 • Web: www.ror.cz
 • www.facebook.com/Integrované-centrum-sociálních-služeb-Odlochovice
TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOT 90, Z. Ú.
Hlavním posláním služby tísňové péče je umožnit seniorům a zdravotně postiženým lidem žít dlouho ve svých vlastních domovech. Úkony poskytované služby jsou: nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života; pravidelné obvolávání jednou týdně; možnost uložení klíčů; možnost zajištění výjezdu smluvní výjezdovou službou; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stěžejním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů a osob se zdravotním postižením a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí.  Mezi dílčí cíle pak patří: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob s postižením, zajištění maximální možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí, narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí, poskytování poradenství, odlehčovací péče,…
 • Adresa: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 – dům Portus
 • Telefon: +420 222 333 546
 • Email: zajemciosluzby@zivot90.cz
 • Web: www.tisnovapece.cz
 • www.facebook.com/Život90-os
VILLA VALLILA, Z. Ú.
Organizace VILLA VALLILA poskytuje tyto sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací službu a sociálně terapeutickou dílnu. Služby jsou poskytovány mladým lidem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Naším posláním je umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství a za tímto účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila a sociálně terapeutickou dílnu v Červeném Újezdě u Votic. Zároveň podporovat klienty při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské.
 • Adresa: Červený Újezd u Votic 32, 257 88 Červený újezd
 • Telefon: +420 739 664 919, +420 317 802 106 (Renata Kocourková)
 • Email: villa@vallila.cz
 • Web: www.vallila.cz
 • www.facebook.com/Villa-Vallila

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice