Stáří

Stáří je něco, co může být hezké, milé a přínosné, ale na druhou stranu i složité, těžké a deprimující! Každého z nás ono břemeno čeká a měli bychom si uvědomovat, že úcta k němu je více než důležitá. To zahrnuje i péči o staré rodiče. Nikdo však neříká, že péči musíte zvládnout sami. Je těžké starat se o své rodiče více než o své děti, a dokonce jim věnovat více času, než můžete dát.
Máte možnost získat pomoc v péči o Vaše rodiče a blízké? Pomohla by Vám byť jen odlehčovací služba?
Hledání pomoci při péči o Vaše blízké poukazuje na fakt, že pro ně chcete to nejlepší řešení. Nebojte se nás tedy kontaktovat.

Kde Vám nejblíže mohou pomoci?

Benešov Vlašim Votice
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY STŘED. KRAJE O.P.S.
Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat klientům takové odborné informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Dále pak centrum poskytuje osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Adresa: Vlašimská 1922, 256 01 Benešov
 • Telefon:  +420 317 723 506, +420 603 715 316
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.czpstredoceskykraj.cz
DOMOV PRO SENIORY PYŠELY
Posláním  našeho domova je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří. Zajišťujeme seniorům v nepříznivé životní situaci kvalitní sociální služby podporující jejich samostatnost a umožňující prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Směrujeme  k naplňování osobních cílů klientů (snaha o zlepšení nepříznivé sociální situace, lepší komunikace s přirozeným společenským prostředím,  ochrana práv   a oprávněných zájmů klienta a  dále pomoc při zvládání některých situací  v důsledku nepříznivého zdravotního stavu našich klientů). Poskytovaná péče spočívá  v zajištění ubytování, stravování,   sociální  a ošetřovatelské péči včetně rehabilitace, různé aktivizační  a zájmové  činnosti. Naše principy: dodržování práv a respektování volby klientů, zachování lidské důstojnosti, profesionalita, odbornost, týmová práce a ochrana soukromí.  
 • Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 251 67 Pyšely
 • Telefon: +420 323 647 232, +420 323647303, +420 603 275 808
 • Email: ddpysely@systemix.cz,socialnipracovnice@systemix.cz
 • Web: www.domovproseniorypysely.cz
 • www.facebook.com/domovproseniorypysely
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM BENEŠOV
Posláním služby je poskytovat komplexní, dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí, zvýšit kvalitu jejich života a usilovat o integraci zpět do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. Služba je určena mužům a ženám starším 18 ti let. Poskytovatelem je Pečovatelská služba okresu Benešov.
 • Adresa: Táborská 900, Benešov 256 01
 • Telefon: +420 734 150 303
 • Email: dennicentrum@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz
NOCLEHÁRNA BENEŠOV
Noclehárna Benešov nabízí pomoc osobám bez přístřeší, které mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Určena mužům i ženám starším 18 ti let, především z Benešova a Vlašimi. Poskytovatelem je Pečovatelská služba BN. Provoz v zimním období je od 1. 12. do 31.3. Kapacita 14 lůžek, provozní doba denně od 19.00 do 7.00 hod. Uživatele přijímáme od 19.00 do 21.00 hod.
 • Adresa: Táborská 900, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 608 735 866
 • Email: kralickova@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz
PRAMEN O. S.
Občanské sdružení Pramen se snaží řešit otázku naplnění volného času handicapovaných dětí se speciálními potřebami a organizuje pro ně a jejich rodiny odpolední zájmové kroužky – výtvarný a hudební, cvičení, víkendová setkání, hippoterapii, pobyty na horách i letní prázdninové pobyty, pro rodiče odborné semináře apod. Členy OS Pramen jsou celé rodiny. V rámci našich akcí se setkávají rodiče a sourozenci dětí se speciálními potřebami, kteří řeší podobné těžkosti, mohou si předávat informace a zkušenosti. Důležité je pro všechny i vědomí, že s podobným problémem nežijí sami. Všechny aktivity jsou otevřeny pro širokou veřejnost, zapojují se do nich i děti bez handicapů. Hippoterapie  představuje pro děti se speciálními potřebami jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních vedená adekvátně k formě postižení a věku dětí výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete, tělesné teplo a začátky péče o koňského kamaráda působí na děti blahodárným a uklidňujícím způsobem.
 • Adresa: Tyršova 194, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 737 562 119 (Eva Moudrá),
 •                  +420 604 240 095 (Andrea Jedličková)
 • Email: pramen@tiscali.cz
 • Web: www.pramenbenesov.cz
 
proFEM O.P.S.
Intervenční centrum organizace proFem o.p.s. nabízí sociální a právní poradenství, v rámci kterých poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím a nebezpečným pronásledováním. Důležitou součástí našich služeb je nezbytná psychická a terapeutická podpora našich klientek/klientů. V případě potřeby provázíme klientku/-a v rámci návazných služeb. Naše služby jsou určeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které se snaží pomoci ohrožené osobě a podpořit jí svou situaci řešit. V rámci pomoci obětem trestných činů poskytujeme také právní informace, díky kterým mohou klientky lépe uplatňovat svá práva v trestním řízení a při náhradě škody. Veškeré naše služby jsou bezplatné a komplexní, klientky u nás mohou vystupovat anonymně. Provozní doba: Středa, Pátek 9 – 15 hod – osobní konzultace (je potřeba se předem objednat)
RUAH O.P.S.
Společnost RUAH o.p.s. poskytuje zdravotní a sociální služby v domácím prostředí klientů v regionu Benešovska. Hlavním cílem společnosti je zajistit každému člověku, který si přeje prožít i těžké období nemoci mezi svými blízkými doma, dostupnou odbornou zdravotní a sociální péči. Hlavními službami jsou: Domácí hospicová péče, Domácí zdravotní péče, Osobní asistence, Odlehčovací služba terénní, Odborné poradenství pro pečující. Komplexní péči poskytuje celý tým odborníků: lékař, zdravotní sestry, asistenti a sociální pracovníci, psycholog a duchovní. Vysoká odbornost, respektování individuálních potřeb každého člověka i laskavý přístup jsou samozřejmou součástí naší práce. Zdravotní péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
 • Adresa: Tyršova 2061, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 733 741 707 (sociální služba), +420 733 741 706 (zdrav. sl.)
 • Email: poradna@ruah-ops.cz
 • Web: www.ruah-ops.cz
 • www.facebook.com/domacipeceruah
SEN PRO SEN, S.R.O.
Naším posláním je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporování soběstačnosti uživatelů a umožnění prožití plnohodnotného života. Zajišťujeme klientům co nejlepší podmínky pro prožití důstojného stáří. Usilujeme o to, aby si klienti v domově udrželi fyzickou svěžest, ale hlavně psychickou pohodu, a to co nejdéle. Toto poslání chceme vždy plnit s láskou a péčí.
 • Adresa: Javorník 43, 257 22 Čtyřkoly
 • Telefon: +420 602 610 040
 • Email: senprosen@email.cz
 • Web: www.senprosen.cz
TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOT 90, Z. Ú.
Hlavním posláním služby tísňové péče je umožnit seniorům a zdravotně postiženým lidem žít dlouho ve svých vlastních domovech. Úkony poskytované služby jsou: nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života; pravidelné obvolávání jednou týdně; možnost uložení klíčů; možnost zajištění výjezdu smluvní výjezdovou službou; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stěžejním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů a osob se zdravotním postižením a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí.  Mezi dílčí cíle pak patří: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob s postižením, zajištění maximální možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí, narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí, poskytování poradenství, odlehčovací péče,…
 • Adresa: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 – dům Portus
 • Telefon: +420 222 333 546
 • Email: zajemciosluzby@zivot90.cz
 • Web: www.tisnovapece.cz
 • www.facebook.com/Život90-os
TŘI, O.P.S., HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE
Jsme specializované zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci. Pomáháme těm, u kterých byly ostatní možnosti léčby vyčerpány, a to bez ohledu na věk, sociální status a místo bydliště nemocného. Neslibujeme vyléčení, ale možnou léčitelnost symptomů choroby.
 • Adresa: Sokolská 584, 257 22 Čerčany
 • Telefon: +420 317 777 381
 • Email: tri@hospic-cercany.cz
 • Web: www.hospic-cercany.cz
 • www.facebook.com/hospic.cercany
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ,NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV A.S.
Cílem služby je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě poskytované sociální pomoci nemocným. Dále pak zjistit a zmírnit negativní psychosociální faktory, které se podílí na onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení. Poskytované služby: evidence a úschova cenností, jednání pro dědictví, informace k důchodům, práce s rodinnými příslušníky, zajišťování duchovní služby, spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS,…), poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním, zapůjčování kompenzačních pomůcek, pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky,…
DOMOV VE VLAŠIMI, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Posláním Domova ve Vlašimi je zajistit důstojný život seniorů se sníženou soběstačností v podmínkách co nejvíce se blížícím běžnému způsobu života vrstevníků. Cílovou skupinou jsou osoby starší 60-ti let se sníženou soběstačností, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Adresa: Blanická 1089, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 731 440 306 (Bc. Luděk Matoušek),
 •                  +420 737 215 636 (Bc. Petra Kadlečková)
 • Email: reditel@dd-vlasim.cz, petra.kadleckova@dd-vlasim.cz
 • Web: www.dd-vlasim.cz
FARNÍ CHARITA VLAŠIM
Farní charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v regionu. V domácnostech klientů poskytuje Osobní asistenci, Pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále provozuje Občanskou poradnu, která se zaměřuje na dluhové poradenství, ale její součástí je i psychologická poradna. Myslí na lidi, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci a potřebují pomoc. Pro ně zřídila místo vzájemné materiální pomoci „Charitní obchůdek“. Spolupracujeme se sociálním odborem města Vlašim. Další terénní službou je Domácí zdravotní péče. Ta svou ošetřovatelskou formu od roku 2015 rozšířila o paliativní péči.  Její snahou je dopomoc osobám setrvat do posledních chvil s rodinou ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje ve Vlašimi a okolí a v Benešově a okolí. Dále organizujeme vzdělávací a humanitární akce. Půjčujeme rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky.
 • Adresa: Lidická 1715, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 736 472 795(DZP), 739 580 363(terén), 733 676 737(poradna)
 • Email: info@charitavlasim.cz
 • Web: www.vlasim.charita.cz
 •          www.facebook.com/charitavlasim
TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOT 90, Z. Ú.
Hlavním posláním služby tísňové péče je umožnit seniorům a zdravotně postiženým lidem žít dlouho ve svých vlastních domovech. Úkony poskytované služby jsou: nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života; pravidelné obvolávání jednou týdně; možnost uložení klíčů; možnost zajištění výjezdu smluvní výjezdovou službou; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stěžejním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů a osob se zdravotním postižením a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí.  Mezi dílčí cíle pak patří: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob s postižením, zajištění maximální možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí, narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí, poskytování poradenství, odlehčovací péče,…
 • Adresa: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 – dům Portus
 • Telefon: +420 222 333 546
 • Email: zajemciosluzby@zivot90.cz
 • Web: www.tisnovapece.cz
 • www.facebook.com/Život90-os
DOMOV SENIORŮ A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VOJKOV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Posláním Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Vojkov je poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům a zajišťovat jim podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si uživatelé zachovali v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. Služby Domova respektují individuální charakter a svobodnou volbu každého uživatele, podporují sociální začleňování a ochraňují lidi před sociálním vyloučením.
 • Adresa: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
 • Telefon: +420 317 835 186
 • Email: info@dd-vojkov.cz
 • Web: www.dd-vojkov.cz
 • facebook skupina Dobrovolníci – Domov seniorů Vojkov
DOMOV SENIORŮ JANKOV,POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Základním posláním Domova seniorů Jankov je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, umožnit jim prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Domov poskytuje služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci, jsou závislí na pomoci jiné osoby, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, ale mohou zůstat součástí místního společenství. Od 1. 1. 2016 se kapacita domova pro seniory snižuje na 23 lůžek.
 • Adresa: Školní 161, 257 03 Jankov
 • Telefon: +420 317 833 390
 • Email: info@ddjankov.cz
 • Web: www.ddjankov.cz
FARNÍ CHARITA STARÝ KNÍN
Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem. Poskytujeme především terénní domácí zdravotních a sociální služby. Smyslem naší činnosti je pomáhat starým a nemocným lidem, povzbuzovat je v jejich obtížích, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu. Chceme podpořit mnohdy nelehkou péči rodin o ně, chceme jim pomoci, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pečovatelskou službu, odlehčovací službu a osobní asistenci poskytujeme např. na Voticku a Neveklovsku.
 • Adresa: Pražská 745, 259 01 Votice
 • Telefon: +420 737 071 699 (Přemysl Petrák)
 • Email: votice@socialnipece.cz
 • Web: www.socialnipece.cz
 • www.facebook.com/CharitaStaryKnin
INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. ICSS Odlochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Praha. Poskytujeme 2 pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněné bydlení (CHB ve třech obcích – Odlochovice, Ratměřice, Roudný. Pobytové sociální služby jsou poskytovány lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem poskytování sociálních služeb je prostřednictvím osobní podpory rozvíjet osobní i sociální kompetence uživatelů sociálních služeb, posilovat jejich vlastní rozhodování a umožnit jim žít důstojný a plnohodnotný život. Sociální služby poskytujeme celkem 125 obyvatelům v DOZP a 29 obyvatelům v CHB.
 • Adresa: Odlochovice 1, 257 03 Jankov
 • Telefon: +420 317 833 201, +420 317 833 286
 • Email: petranova@ror.cz
 • Web: www.ror.cz
 • www.facebook.com/Integrované-centrum-sociálních-služeb-Odlochovice
TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOT 90, Z. Ú.
Hlavním posláním služby tísňové péče je umožnit seniorům a zdravotně postiženým lidem žít dlouho ve svých vlastních domovech. Úkony poskytované služby jsou: nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života; pravidelné obvolávání jednou týdně; možnost uložení klíčů; možnost zajištění výjezdu smluvní výjezdovou službou; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stěžejním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů a osob se zdravotním postižením a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí.  Mezi dílčí cíle pak patří: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob s postižením, zajištění maximální možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí, narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí, poskytování poradenství, odlehčovací péče,…
 • Adresa: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 – dům Portus
 • Telefon: +420 222 333 546
 • Email: zajemciosluzby@zivot90.cz
 • Web: www.tisnovapece.cz
 • www.facebook.com/Život90-os

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice