Rodina, děti, mládež

…dvě z mých dětí jsou už na vysoké…spíš než děti, bychom je s manželem nazvali kasičkami na peníze. Začíná pro nás být velice zatěžující je živit a platit jim ubytování mimo domov.
…chování Vašich dětí se z ničeho nic stává podivným. Máte strach, že je něco trápí, avšak nejsou natolik sdílní, abyste poznali, o co jde. Prospěch ve škole se jim markantně zhoršil a věci se zdají být horší a horší.

Rodina je jedním z nejtěžších a zároveň nejhezčích povolání v životě. Nese s sebou spoustu radostí, ale i starostí. Mohou jí potkat finanční, zdravotní, nebo vztahové problémy ve všech různých formách a obtížnostech řešení. Vždy ale stojí za to, pokusit se těžkosti vyřešit. Nemusíte vědět a znát všechno, důležité je vedět, kam se obrátit.

Kde Vám nejblíže mohou pomoci?

Benešov Vlašim Votice
CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY STŘED. KRAJE O.P.S.
Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat klientům takové odborné informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Dále pak centrum poskytuje osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Adresa: Vlašimská 1922, 256 01 Benešov
 • Telefon:  +420 317 723 506, +420 603 715 316
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.czpstredoceskykraj.cz
CERPOS Z. S. – DŮM NA PŮL CESTY
Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby od 18 do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro mladé lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.  
CESTA INTEGRACE, O.P.S.
Našim obecným cílem je přispívat k rozvoji nových a netradičních metod sociální práce. Prostřednictvím komunitní práce napomáháme ohroženým skupinám obyvatel k aktivní seberealizaci. Našim dalším projektem je Občanská poradna. Jedná se především o sociálně právní poradenství. Poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, která provází občany při jejich obtížích. Občanská poradna rovněž poskytuje poradenství v oblasti trestných činů a domácího násilí, na tuto poradenskou činnost má i akreditaci od Ministerstva spravedlnosti. Nabízí i možnost mimosoudního řešení sporů – tzv. mediaci.
 • Adresa: Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 312 315 284, +420 774 780 107, +420 728 677 285
 • Email: poradnabenesov@cestaintegrace.cz, info@cestaintegrace.cz
 • Web: www.cestaintegrace.cz
 • www.facebook.com/Cesta-integrace
MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA
Mateřské centrum Hvězdička je otevřeno 5 dní v týdnu v budově Piaristické koleje, Masarykovo náměstí 1 v Benešově. Týdně se v centru vystřídají desítky dětí, které zde nacházejí zábavu, získávají nové zkušenosti, zvykají si na kolektiv svých vrstevníků. Velmi dobré vztahy má Hvězdička s Dětským domovem Racek. Hvězdička je přístupna všem dětem, včetně zdravotně handicapovaných dětí, které mají v centru vždy dveře otevřené. Nepravidelně mateřské centrum organizuje dětská představení, zábavná odpoledne a víkendové pobyty. Pořádá besedy, workshopy a další vzdělávací a socializační aktivity především pro rodiče. Od roku 2013 je MC Hvězdička držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a vykonává služby v oblasti sanace rodiny.
 • Adresa: Tělocvična: Malé nám. 1783, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 731 197 930 (Blanka Škorpová),
 •                  +420 739 636 981 (Martina Götzová)
 • Email: hvezdicka@hvezdicka.info
 • Web: www.hvezdicka.info
 •            www.facebook.com/Mateřské centrum Hvězdička
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ MEZIČAS, MAGDALÉNA, O.P.S.
Podporujeme zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí, chceme předcházet jejich rizikovému chování a minimalizovat jeho dopady. Proto jim nabízíme prostor, kde mohou najít nejen náplň pro svůj volný čas, ale také pomoc a radu. NZDM je určeno dětem a mládeži ve věku 9 – 26 let a nabízí služby v oblasti poradenství, pomoc při řešení krizových situací, doprovod do různých institucí, doučování, výchovně-vzdělávací aktivity, přednášky na aktuální témata, volnočasové aktivity. Principem našich služeb je nízkoprahovost, anonymita, bezplatnost, dobrovolnost, kontinuita, návaznost. Dále nabízíme službu odborného poradenství, která je určena dětem, dospívajícím a jejich rodinám z řad klientů, ale také jednotlivcům i rodinám z řad široké veřejnosti. Zájemci se na nás mohou obracet v různých životních situacích (např. při potížích v rodinné komunikaci, problémech výchovných a prospěchových, při nedorozuměních ve vztazích, či při rozhodování v různých oblastech života).
Občanská poradna Diakonie Střed – pracoviště v Benešově

Posláním občanské poradny je asistovat všem klientům při řešení jejich tíživých životních situací, poskytovat jim věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště a být jim průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Poradna pomáhá občanům v širokém spektru oblastí – od finanční problematiky, pracovněprávních vztahů, ochrany spotřebitele, po bydlení či majetkoprávní vztahy (a mnohé další). Poradna poskytuje bezplatnou pomoc i osobám, které chtějí požádat o tzv. osobní bankrot (oddlužení soudní cestou) a doprovází je celým procesem oddlužení.

Občanská poradna Diakonie Střed je členem Asociace občanských poraden, která je garantem kvality občanského poradenství. Občanská poradna je zázemím, které je nablízku jako instituce bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 12:00 (pouze objednaní klienti)

KONTAKTY:

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
Registrovaná sociální služba pro širokou cílovou skupinu mentálně postižených (i imobilních) osob od 1 roku do 64 let s různými typy poškození, žijící trvale mimo ústavní zařízení. Cílem poskytování sociální služby, je umožnit trvale pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti. aj.). Současně zajistit osobě s mentálním postižením — pobyt, stravu a podporu v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy. Služba posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Email: KrejciL@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Web: www.tloskov.eu
 • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov
OTEVŘENÝ DIALOG, PSYCHOTERAPEUTICKÉ A MEDIAČNÍ CENTRUM
Poradna za volitelné finanční příspěvky na poskytované služby nabízí pomoc v těchto oblastech: rodinné vztahy (vztahy mezi partnery a mezi rodiči a dětmi), duševní nemoci (krátkodobé i dlouhodobé nemoci, psychózy), problémy s násilím (poradenství obětem a pachatelům násilí), životní krize a otázky smyslu života, konflikty se zákonem. Nabízíme jednotlivcům, partnerským párům a rodinám pomoc při řešení krizí a obtížných životních situací formou psychologického poradenství, psychoterapie a mediace. Zaměřujeme se na řešení problémů ve vztazích, na problémy s výchovou dětí, na pomoc při překonávání duševních a psychosomatických onemocnění. Speciální přístup a pomoc nabízíme obětem násilí a pachatelům násilí, případně dalších trestných činů. Při práci respektujeme vaše přání a doprovázíme vás ke svobodným rozhodnutím.
 • Adresa: Žižkova 532, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 728 944 060 (Mgr. Jiří Chvála)
 • Email: info@otevrenydialog.cz
 • Web: www.otevrenydialog.cz
PRAMEN O. S.
Občanské sdružení Pramen se snaží řešit otázku naplnění volného času handicapovaných dětí se speciálními potřebami a organizuje pro ně a jejich rodiny odpolední zájmové kroužky – výtvarný a hudební, cvičení, víkendová setkání, hippoterapii, pobyty na horách i letní prázdninové pobyty, pro rodiče odborné semináře apod. Členy OS Pramen jsou celé rodiny. V rámci našich akcí se setkávají rodiče a sourozenci dětí se speciálními potřebami, kteří řeší podobné těžkosti, mohou si předávat informace a zkušenosti. Důležité je pro všechny i vědomí, že s podobným problémem nežijí sami. Všechny aktivity jsou otevřeny pro širokou veřejnost, zapojují se do nich i děti bez handicapů. Hippoterapie  představuje pro děti se speciálními potřebami jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních vedená adekvátně k formě postižení a věku dětí výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete, tělesné teplo a začátky péče o koňského kamaráda působí na děti blahodárným a uklidňujícím způsobem.  
 • Adresa: Tyršova 194, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 737 562 119 (Eva Moudrá),
 •                  +420 604 240 095 (Andrea Jedličková)
 • Email: pramen@tiscali.cz
 • Web: www.pramenbenesov.cz
proFEM O.P.S.
Intervenční centrum organizace proFem o.p.s. nabízí sociální a právní poradenství, v rámci kterých poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím a nebezpečným pronásledováním. Důležitou součástí našich služeb je nezbytná psychická a terapeutická podpora našich klientek/klientů. V případě potřeby provázíme klientku/-a v rámci návazných služeb. Naše služby jsou určeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které se snaží pomoci ohrožené osobě a podpořit jí svou situaci řešit. V rámci pomoci obětem trestných činů poskytujeme také právní informace, díky kterým mohou klientky lépe uplatňovat svá práva v trestním řízení a při náhradě škody. Veškeré naše služby jsou bezplatné a komplexní, klientky u nás mohou vystupovat anonymně. Provozní doba: Středa, Pátek 9 – 15 hod – osobní konzultace (je potřeba se předem objednat)
RANÁ PÉČE (RP), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
Registrovaná služba RP je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem (opožděný vývoj), mentálním, tělesným či kombinovaným postižením prostřednictvím komplexu činností. Cílem služby je snížit negativní vliv postižení na rodinu dítě a jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj. Posílit sociální kompetence rodiny a snížit jejich závislost na sociálních systémech. Dále vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. Podpora rodičů dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný zájem o blaho dítěte.
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Email: JirouskovaR@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Web: www.tloskov.eu
 • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov​
ROZUM A CIT, Z. S. A NADAČNÍ FOND ROZUM A CIT
Nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče. Každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Poradenské centrum: poradenství a psychologické konzultace a terapie dětí, náhradních rodičů, organizování svépomocné skupiny pro pěstouny, arteterapeutické skupiny pro děti a mladé lidi z náhradních rodin, zprostředkování kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, diagnostické rozvahy. Doprovázení pěstounských rodin: doprovázení, vzdělávání, respitní a odlehčující služba. Kromě toho mají klienti možnost využít nadstandardních služeb, jako je terapie, asistovaný kontakt dětí se členy jejich biologické rodiny, letní pobyty pro celé náhradní rodiny atd. Dále vzděláváme odb. veřejnost i pěstounské rodiny. Nadační fond Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny finančně, materiálně a pořádá akce pro celé náhradní rodiny.
 • Adresa: Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 730 157 046 Lenka Veselá, DiS., +420 323 605 782
 • Email: sluzby@rozumacit.org
 • Web: www.rozumacit.org
 •            www.facebook.com/Rozum-a-Cit
RUAH O.P.S.
Společnost RUAH o.p.s. poskytuje zdravotní a sociální služby v domácím prostředí klientů v regionu Benešovska. Hlavním cílem společnosti je zajistit každému člověku, který si přeje prožít i těžké období nemoci mezi svými blízkými doma, dostupnou odbornou zdravotní a sociální péči. Hlavními službami jsou: Domácí hospicová péče, Domácí zdravotní péče, Osobní asistence, Odlehčovací služba terénní, Odborné poradenství pro pečující. Komplexní péči poskytuje celý tým odborníků: lékař, zdravotní sestry, asistenti a sociální pracovníci, psycholog a duchovní. Vysoká odbornost, respektování individuálních potřeb každého člověka i laskavý přístup jsou samozřejmou součástí naší práce. Zdravotní péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
 • Adresa: Tyršova 2061, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 733 741 707 (sociální služba), +420 733 741 706 (zdrav. sl.)
 • Email: poradna@ruah-ops.cz
 • Web: www.ruah-ops.cz
 • www.facebook.com/domacipeceruah
VLTAWIA S.R.O. – RODINNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Poradna poskytuje výchovnou, poradenskou a terapeutickou péči jedincům, partnerům, snoubencům, manželům, rodičům a dětem při řešení jejich rodinných a manželských problémů a mezilidských vztahů. Pomoc poskytujeme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytujeme nebo zprostředkováváme rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Rodičům nebo i jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí zprostředkováváme rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších věcech týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti – psychologické a sociální vedení, poradenská činnost, spolupráce s návaznými institucemi.
 • Adresa: Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 724 281, +420 317 729 559
 • Email: info@vltawia.cz
 • Web: www.vltawia.cz
CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně.
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY (DIAKONIE STŘED)
Dům pro matky, otce a rodiny s dětmi: Azylový dům pro matky, otce a rodiny s dětmi zajišťuje pomoc v nepříznivé životní situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Zrnko: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťují ambulantní a terénní formou pomoc rodinám v jejich přirozeném prostředí. Činnost služby je zaměřena na pomoc při řešení dlouhodobé krizové sociální situace rodiny, která ohrožuje vývoj dítěte, na prevenci sociálního vyloučení rodiny.
CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně.
INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. ICSS Odlochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Praha. Poskytujeme 2 pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněné bydlení (CHB ve třech obcích – Odlochovice, Ratměřice, Roudný. Pobytové sociální služby jsou poskytovány lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem poskytování sociálních služeb je prostřednictvím osobní podpory rozvíjet osobní i sociální kompetence uživatelů sociálních služeb, posilovat jejich vlastní rozhodování a umožnit jim žít důstojný a plnohodnotný život. Sociální služby poskytujeme celkem 125 obyvatelům v DOZP a 29 obyvatelům v CHB.
 • Adresa: Odlochovice 1, 257 03 Jankov
 • Telefon: +420 317 833 201, +420 317 833 286
 • Email: petranova@ror.cz
 • Web: www.ror.cz
 • www.facebook.com/Integrované-centrum-sociálních-služeb-Odlochovice
NZDM SIBIŘ (YMCA PRAHA)
NZDM Sibiř je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které provozuje organizace YMCA Praha. Klub je pro uživatele otevřen od úterý do čtvrtka v čase      13 -18 hod. Poskytuje sociální, volnočasové a aktivizační služby dětem a mládeži ve věku 6 -18 let ohroženým sociálním vyloučením či společensky nežádoucími jevy. Klub nabízí volný vstup těm, kteří nemají, kde trávit volný čas, potřebují poradit  se školou, vztahy či brigádou nebo si chtějí s někým jen popovídat.
 • Adresa: Husova 383, 259 01 Votice
 • Telefon: +420 775 564 350 (Bc. Jana Bloudková)
 • Email: sibir@praha.ymca.cz
 • Web: www.sibir.ymca.cz 
 • www.facebook.com/Klub Sibiř Ymca
OBČANSKÁ PORADNA DIAKONIE STŘED – pracoviště Votice

SLUŽBA JE BEZPLATNÁ, NESTRANNÁ, NEZÁVISLÁ A DISKRÉTNÍ.
Na poradnu se můžete obrátit osobně, telefonicky, písemně nebo elektronicky (e-mailem). Doporučuje se předem objednat (v otevírací době kontaktního místa).  Poslední klient se přijímá 30 minut před koncem otevírací doby. Předpokládaná doba konzultace je 30 minut, ve výjimečných případech 45 minut. Klient může službu kdykoliv ukončit, aniž by mu bylo v budoucnu znemožněno ji znovu využít.

INFORMACE POSKYTUJÍ V TĚCHTO OBLASTECH: sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo životního prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, právní systém EU, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí 08:00 – 16:00

KONTAKTY:

 • telefon: 734 516 733 – tel. konzultace a objednání do poradny ve Voticích pouze v pondělí v otevírací době

 • email: poradnavotice.stred@diakonie.cz

 • web: www.obeccervenyujezd.cz/obcanska-poradna-ve-voticich/d-2393

VILLA VALLILA, Z. Ú.
Organizace VILLA VALLILA poskytuje tyto sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací službu a sociálně terapeutickou dílnu. Služby jsou poskytovány mladým lidem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Naším posláním je umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství a za tímto účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila a sociálně terapeutickou dílnu v Červeném Újezdě u Votic. Zároveň podporovat klienty při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské.
 • Adresa: Červený Újezd u Votic 32, 257 88 Červený újezd
 • Telefon: +420 739 664 919, +420 317 802 106 (Renata Kocourková)
 • Email: villa@vallila.cz
 • Web: www.vallila.cz
 • www.facebook.com/Villa-Vallila

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice